top of page

Virkemidler der skolen ikke oppfyller sine plikter

Det er mulig å klage til fylkesmannen, men Fylkesmannen har ingen reelle sanksjonsmuligheter dersom kommunen ikke innretter seg etter Fylkesmannens avgjørelse.


Hvis det foreligger et klart brudd på opplæringsloven kan en mulighet være å anmelde saken til politiet, noe som kan medføre foretaksstraff for kommunen.


Et annet alternativ kan være å ta ut midlertidig forføyning overfor domstolene slik at domstolen pålegger kommunen å handle. Det innebærer en rettsprosess.


I ytterste konsekvens kan man ta ut barnet fra skolen for å iverksette hjemmeundervisning og deretter kreve erstattet utgiftene som følge av at skolen bryter reglene. I sistnevnte tilfelle bør foreldrene sørge for at de har den nødvendige tid og kompetanse som skal til for å drive hjemmeundervisning, men her må det selvsagt gjøres en avveining opp mot ulempen det vil medføre å fortsette å ha barnet på skolen på grunn av regel bruddet. Man må også sette seg grundig inn i vilkårene og reglene for hjemmeundervisning før man eventuelt tar ut barnet fra skole undervisningen.


Barnevernet har for øvrig hjemmel til å iverksette hjelpetiltak som i noen tilfeller kan avhjelpe eventuelle midlertidige mangler fra skolens side.Comments


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page