top of page

Lærer som mobber elev

Oppdatert: 16. mar. 2023

Lærere har ikke lov til å oppføre seg krenkende ovenfor elever i undervisningen. Et godt psykososialt miljø forutsetter at eleven føler seg trygg samt opplever sosial tilhørighet.


I en dom i Frostating lagmannsrett i 1997 ble det slått fast at en lærer kunne avskjediges fordi læreren demonstrativt hoppet over elever med lesevansker, eller motsatt, påla dem å lese høyt mens han gjorde grimaser, forstyrret dem eller kom med ironiske og sarkastiske bemerkninger.


Når det er mistanke om at en elev krenkes, enten i ord eller handling, så er skolen pliktig å undersøke saken. Man bør kontakte lærerens overordnede og be om at det settes inn tiltak mot krenkende adferd. Når det er læreren selv som er anklaget for mobbing så kan det f.eks. være nødvendig at det blir satt inn en ekstra lærer i klassen for å få klarhet i hva som skjer og for å gripe inn hvis det foregår krenkelser. Det må så gjøres en vurdering basert på disse undersøkelsene om hva som skal skje videre.


Saker om mobbing skal etter opplæringsloven § 9a-3 behandles «snarast mogleg» og skolen må innen «rimeleg tid» ta stilling til saken.

Yorumlar


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page