top of page

Trenger jeg fremtidsfullmakt

Oppdatert: 18. mai 2023

Alle mennesker blir eldre. Det er uunngåelig. Underveis mot alderdommen blir noen dement eller ute av stand til å ta vare på sine egne interesser. Eller kanskje det oppstår et rusproblem eller man kan få en sinnslidelse som gjør at man i en periode i livet ikke klarer å ta hånd om økonomien.


Selv om man ikke kan hindre alderdom og sykdom, så kan man møte den ukjente fremtiden best mulig forberedt. En måte å forberede seg på vil være å skrive en fremtidsfullmakt mens man fremdeles kan. Hvis man venter til problemet, oppstår så kan det være for sent å gjøre noe med saken selv.

Da vil det offentlige overta styringen. Fremtidsfullmakt handler derfor om muligheten for selvbestemmelse for fremtidige hendelser. Muligheten til å velge hvem som skal være din fullmektig dersom du blir ute av stand til å ta vare på deg selv, og hvilke rammer fullmektigen skal forholde seg til.Hva er en fremtidsfullmakt?

Hvis du ønsker at en bestemt person skal ivareta dine behov i fremtiden, så kan du skrive en fullmakt til denne personen. I fullmakten kan du bl.a. beskrive hvilke oppgaver personen skal ha og hvilke ønsker du har. Siden denne fullmakten bare gjelder for fremtiden, dersom du blir syk, så kalles fullmakten for fremtidsfullmakt. Altså, den gjelder ikke så lenge du kan ta vare på deg selv.


Du kan gi fullmakt i personlige og økonomiske forhold. Personlige forhold kan være f.eks. søknader til nav eller kommunikasjon med kommune og sykehjem. Økonomiske forhold er typisk det å betale løpende regninger eller disponering av dine eiendeler og gjeld. Det er grenser for hva du kan gi fullmakt til. Fullmakten kan ikke gi din fullmektig rett til å stemme på et bestemt politisk parti for deg eller samtykke til donasjon av organer. Heller ikke kan din fullmektig samtykke til å endre ditt testamente eller gi samtykke til tvangsinnleggelse for deg.Forholdet til testament

Fremtidsfullmakt er ikke det samme som testament. Forskjellen er at fremtidsfullmakt gjelder mens du fortsatt lever, men er ute av stand til å ta vare på deg selv. Mens testament kun gjelder hva som skal skje med dine eiendeler etter at du er død. Fremtidsfullmakten kan ikke bestemme hvordan arven skal fordeles etter at du er død, fordi dette må stå i et testament for å være gyldig.Forholdet til vergemål

Den som får din fullmakt i fremtiden, er ikke det samme som en offentlig oppnevnt verge. Det er noen likheter og noen forskjeller. Normalt vil man enten ha verge eller fullmektig, men det er teoretisk mulig å ha både en verge og fullmektig. Det kan imidlertid by på praktiske problemer hvis fullmektigen og vergen «konkurrerer» om samme oppgaver. I så fall ville det vært bedre om de utfylte hverandre, slik at fullmektigen kun traff beslutninger i forhold som ligger utenfor vergens mandat. Dette er noe man i så fall bør tenke gjennom når man utformer fremtidsfullmakten.


Likheten med en verge og fremtidsfullmektig er at begge deler dreier seg om en person som får fullmakt til å handle på dine vegne. Et vergemål forutsetter at du enten må ha blitt sinnslidende, dement, eller på annen måte ute av stand til å ta vare på deg selv. En fremtidsfullmektig vil normalt tre inn i oppgaven på samme vilkår, men her står du som fullmektig mer fritt til å bestemme når fullmakten skal tre i kraft. Kanskje du vil ha hjelp før det går så langt som til demens, slik at du kan samarbeide med din fullmektig mens du fremdeles er åndsfrisk? I en fremtidsfullmakt kan du bestemme vilkårene selv, mens for vergemål så er dette mer fastlåst.


En annen forskjell til offentlig oppnevnt verge, er at det er Statsforvalteren som bestemmer hvem som skal være din verge. Vergemålet blir dessuten regulert av vergemålslovens regler og mandatet som vergen får av Statsforvalteren. En slik oppnevnelse skjer når du har kommet i en situasjon der du kanskje ikke lenger kan gi uttrykk for dine ønsker. Dermed blir det opp til Statsforvalteren å bestemme hvilke oppgaver vergen får innenfor lovens rammer.


Hvis du vil ha hjelp med flere ting enn det en verge har mandat til, så har du mulighet til å beskrive dette i en fremtidsfullmakt. Du kan også gi instrukser til din fullmektig, for eksempel så kan det være at du ønsker å gi gaver til noen eller arveforskudd hvis bestemte ting inntrer. Eller det kan være at du har synspunkter til om legene skal gi deg livsforlengende behandling eller hva som skal skje med deg etter at du er død. Alle disse tingene kan du beskrive i en fremtidsfullmakt, og det er fullmektigens oppgave å gjennomføre dine ønsker.Bør jeg velge fremtidsfullmakt eller få offentlig oppnevnt verge?

En fremtidsfullmakt kan forebygge en rekke konflikter, for eksempel uenigheter mellom barna om hva som er den beste måten å gjøre ting på for deg. Du kan på forhånd ta stilling til en rekke forhold som dine barn slipper å lure på, f.eks. når skal du på sykehjem? Skal huset selges hvis du kommer på sykehjem eller skal noen får ansvar for å holde eiendelene vedlike? Hvilke gaver kan din fullmektig gi fra din formue og hva kan ikke gjøres med dine penger mens du lever? Hvis du synes det er en fordel å ha kontroll på disse tingene, så vil det være en fordel å lage en fremtidsfullmakt før det er for sent.


Hvis du er redd for at din fullmektig skal misbruke sin fullmakt, så kan det være en fordel å la Statsforvalteren oppnevne en verge fordi Statsforvalteren fører tilsyn med utførelsen av vergemålet. Vergen må normalt sende inn årlig vergeregnskap, slik at du da har noe mer kontroll på at vergemålet ikke misbrukes til andres fordel. En svakhet er imidlertid at det noen ganger kan være for sent når Statsforvalteren kobler seg inn. Statsforvalteren er jo avhengig av at noen sier fra om at du ikke lenger er i stand til å ta vare på deg selv. Derfor kan du gå lengre tid i en slik tilstand, kanskje med mildere demensproblemer og oppleve at andre misbruker tillitsforholdet, før en verge kommer på banen.Kunne du tenke deg hjelp til å utvikle en fremtidsfullmakt?

Ta kontakt med oss idag!
Comentarios


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page