top of page

Hvordan skal en oppsigelse sendes?

Krav til formalitetene ved oppsigelse varierer ut fra hva man skal si opp.

Hvis du skal si opp et abonnement så kommer det litt an på avtalevilkårene som gjelder i abonnementet. Stort sett godtar de fleste elektronisk utmelding, men dette bør du sjekke på forhånd hvis du er i tvil. Dette kan du finne ut ved å lese abonnementsvilkårene.


Hvis du derimot vil si opp en arbeidstaker, så skal man i utgangspunktet sende oppsigelsen skriftlig på papir. Dette har vært tema i en del nyere rettsavgjørelser med ulikt resultat. I en sak fra tingretten konkluderte domstolen at oppsigelsen ikke var kommet fram på riktig måte når den ble sendt på e-post. I en annen sak kom lagmannsretten (som er en høyere domstolsinstans) etter en konkret vurdering til at oppsigelse på e-post var tilstrekkelig dokumentasjon for at oppsigelsen var kommet fram til arbeidstaker. I denne dommen ble det lagt vekt på at arbeidsgiver og arbeidstaker hadde løpende kommunikasjon per epost. Det betyr at man ikke automatisk kan legge til grunn at epost er nok. Altså, hvis man ellers ikke har kommunisert per e-post og deretter sender oppsigelse per epost, så er det ikke sikkert det blir godtatt som gyldig varsling. Dersom man bommer her så kan oppsigelsen bli ugyldig og derfor er det anbefalt at man benytter papir enn så lenge inntil vi får mer klargjørende regler som gir generell adgang til å si opp elektronisk. Man kan enten sende oppsigelsen rekommandert eller overlevere papiret personlig der man ber arbeidstaker kvittere på oppsigelsen at han har mottatt den.


Når det gjelder oppsigelse av husleieavtale, så er også her regelen at man skal sende oppsigelsen på papir. På husleierettens område er det muligens noe strengere praksis, slik at e-post neppe vil bli godtatt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er av den oppfatning at e-post ikke er nok, men vi har lite rettspraksis å vise til. Så konklusjonen er at det vil være tryggest for deg om du fortsatt benytter papir fremfor epost når du skal si opp.Relaterte innlegg

Se alle

En oppsigelse må være saklig begrunnet for at den skal gjelde. Hva betyr egentlig «saklig grunn» til oppsigelse? For det første så betyr det at du må ha gjort noe kvalifisert galt slik at du ikke oppf

Utleier kan på visse vilkår endre til markedsleie selv om leiekontrakten er indeksregulert. I leieforhold velger man konsumprisindeks hvis det er aktuelt, jf. husleieloven § 4-2 bokstav a. Endringer t

Hvis din nabo ikke har noe annet sted å gjøre av snøen enn å kaste det inn på din eiendom, så er dette noe du må tåle selv om det kan være irriterende. Naboloven setter likevel grenser for hva du skal

Har du et spørsmål?

Bli kvitt bekymringene dine nå! Bestill en uforpliktene samtale for kun 199kr.

Vi kan i løpet av denne samtalen finne ut om advokatkostnadene i din sak er dekket av det offentlige eller private forsikringer.

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page