top of page

Hvem eier en gråsonevei?

Oppdatert: 11. mar. 2023

Dette spørsmålet kan være aktuelt for å avklare hvem som har ansvaret for drift av veien. Det vil si hvem som skal betale utgifter til vedlikehold, brøyting osv. Noen ganger er det ikke helt tydelig hvem som eier veien. Da defineres gjerne veien som en gråsonevei fordi det er usikkerhet om veien er i kommunalt eller privat eie.

Noen ganger ønsker private grunneiere at kommunen skal ha ansvaret for driften av en felles vei, fordi det er kostbart for private å ta denne kostnaden. Som hovedregel vil kommunen da kreve at veien må ha en kommunal veistandard før de vurderer å overta ansvaret for driften. Hva som er kommunal veistandard, kan variere fra kommune til kommune. Det avhenger av hva kommunen har vedtatt om dette. Derfor må man sjekke hvilken veinorm som gjelder for den aktuelle kommune.


Hvis kommunen allerede har tatt ansvaret for vedlikeholdet, selv om veien kanskje er privat eid, så finnes det en regel i vegloven § 5, annet ledd, som slår fast at da er veien å regne som en kommunal vei. Dette kan føre til forvirring fordi veien fortsatt kan være i den privates eie, selv om den er kommunal.

Det er viktig å forstå at en privat eid vei kan omklassifiseres som kommunal vei, uten at eierskapet endres. For å forstå dette, så må man skille mellom hvem som eier veien, og hvem som har råderett over veien. Den som eier veien, har jo normalt også en rett til å bruke veien. Likevel, så vil en privateid kommunal vei ha begrensninger for den private eieren. Da har kommunen rettigheter i veien, f.eks. rett til å vedlikeholde veien eller til å brøyte på den.


Den private eieren kan med andre ord ikke hindre kommunen å forvalte sitt vedlikeholdsansvar etter reglene i plan- og bygningsloven. Dersom den private eieren vil sette opp bom, så kreves samtykke fra kommunen. Vanligvis må grunneier da gi kommunen nøkkel til bommen, hvis slikt samtykke gis.


Eventuelt bompenger må bestemmes av kommunen etter veiloven § 58. På annen side, hvis det uansett er kommunen som tar kostnadene med vedlikehold av veien, så vil det kanskje ikke være forholdsmessig at den private eieren skal kreve vederlag for andres bruk av veien.


Dette er i så fall noe som må vurderes konkret og i samråd med kommunen. Hvis det skal etableres ordning med parkeringsbot ved en slik vei, så er det kommunen som vedtar og setter betingelsene for dette.Comentários


Har du et spørsmål?

CTA Bilde til artikler.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page