top of page

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjelder advokatfirmaets behandling av personopplysninger som behandlingsansvarlig ved yting av juridiske tjenester. Som behandlingsansvarlig har vi ansvaret for at opplysningene vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

 

I personvernerklæringen finner du informasjon om formålet med behandlingen, hvordan vi bruker og beskytter personopplysninger om deg, og om hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som person.

 

  1. Formålet med behandlingen og hvem vi behandler personopplysninger om

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med at vi yter juridiske tjenester, både til private og juridiske(foretak) personer. 

 

I forbindelse med vår virksomhet, behandler vi personopplysninger om følgende personer:

  • Privatklienter og privatpersoner som står i forbindelse med sakene vi håndterer

  • Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter

  • Kontaktpersoner hos våre leverandører, hos samarbeidspartnere, hos motparters juridiske rådgivere og øvrige rådgivere relatert til sakene

 

  2. Behandlingsgrunnlag, nærmere om formål og hvordan vi behandler personopplysninger

Nedenfor gir vi en nærmere oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi typisk behandler, samt vårt rettslige grunnlag for behandlingen.

Etablering av klientforhold:  

Når vi mottar forespørsel om vi kan ta et oppdrag, foretar vi en uavhengighetssjekk før vi aksepterer oppdraget. Det er nødvendig for å sørge for at vi overholder regler for god advokatskikk. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er GDPR artikkel 6c, rettslig forpliktelse og artikkel 6f, interesseavveining: Opplysningene vil som regel begrenses til navn og hva saken gjelder.

 

Dersom vi mottar en henvendelse med forepørsel om å påta oss et advokatoppdrag, registreres kontaktinformasjon. Dette omfatter klientens og ev kontaktpersoners navn, telefonnummer og e-postadresse. Vi er i tillegg forpliktet til å kontrollere klientens gyldige legitimasjon i henhold til hvitvaskingslovens regler for advokatoppdrag. Kopi av klientens legitimasjon blir derfor lagret på sak i forbindelse med en eventuell aksept av oppdraget. Slik registrering har for foretaksklienter grunnlag i GDPR artikkel 6f, interesseavveining. Tilsvarende vil for privatklienter ha grunnlag i GDPR artikkel 6b, avtale med klienten.

 

 

Sakshåndtering: 

Når vi utfører advokatoppdrag, vil vi normalt behandle personopplysninger om klienten, og i tillegg for eksempel om ansatte i og eiere av klientens virksomhet eller om motparten, vitner, motpartens advokat og andre personer som berøres av saken. Slike opplysninger vil fremgå av dokumenter, korrespondanse og annen kommunikasjon som vi mottar eller utarbeider i sakens anledning. For private klienter er behandlingsgrunnlaget normalt GDPR artikkel 6b, etter avtale med klient. I en del saker får vi tilgang til sensitive personopplysninger, for eksempel i personskadesaker. Behandlingen av slike opplysninger har grunnlag i personopplysningsloven
§ 11, jfr. GDPR artikkel 9f, rettskrav. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med virksomhetsklienter har grunnlag i GDPR artikkel 6f, interesseavveining, eller mer presist, vår interesse i å levere tjenester til våre klienter. 

 

Arkivering av saksdokumenter med personopplysninger:  

Vi arkiverer sakens dokumenter og korrespondanse mv., med personopplysninger, etter at oppdraget er avsluttet. Etterfølgende oppbevaring av saksdokumenter gjøres, fordi klientene forventer det, og fordi det erfaringsmessig vil kunne være behov for dem, for eksempel i forbindelse med spørsmål om bistanden og ved en eventuell rettssak. Behandling av personopplysninger ved arkivering har grunnlag i GDPR artikkel 6f, interesseavveining og vår interesse å oppfylle klienters forventninger og behov. Der sakene inneholder sensitive personopplysninger, har behandlingen grunnlag i personopplysningsloven § 11, jfr. GDPR artikkel 9f.

 

Fakturering og innfordring: 

Timeføring og utlegg, påløpte, saksrelaterte kostnader, registreres i vårt saksbehandlings-og regnskapssystem, sammen med kontaktopplysninger som benyttes for fakturering. Ved eventuelt rettslig inndrivelse eller inkasso vil vi oversende til innkassator de nødvendige opplysninger for å følge opp kravet. Behandlingen har i slike tilfeller grunnlag i GDPR artikkel 6b, avtale (privatklienter) og for virksomhetsklienter, GDPR art 6f, interesseavveining. Eventuelt videre oppfølging av fakturering etter avsluttet oppdrag, har grunnlag i GDPR art. 6f, vår interesse i å innfordre ev utestående tilgodehavende.

 

Leverandører og samarbeidspartnere: 

I forbindelse med våre juridiske tjenester registrerer vi opplysninger om leverandører og samarbeidspartnere Vi registrerer kontaktinformasjon, i hovedsak kontaktpersoners navn, telefonnummer og e-postadresse. Behandlingen har grunnlag i interesseavveining, GDPR artikkel 6f, vår interesse i å administrere forholdet med våre leverandører og samarbeidspartnere.

 

Øvrig behandling

Vi vil også kunne behandle personopplysninger for formål som ikke er uforenlige med det opprinnelige formålet de ble innhentet for. Dette gjelder for eksempel for bokføringsformål og bruk av opplysninger som kan være påkrevd om vi som advokatfirma blir involvert i en rettssak, et oppkjøp eller annen prosess. Behandlingsgrunnlaget er i slike tilfeller GDPR art. 6 nr. 4.

Markedsføring: 

Vi sender ut nyhetsbrev til klienter og kontaktpersoner hos våre klienter, som vi har bistått i løpet av de siste tre årene, samt til andre som uttrykkelig har bedt om å motta det. Slike utsendelser til klienter og kontaktpersoner har grunnlag i interesseavveining, GDPR artikkel 6f, og vår interesse i å følge opp klienter om nyheter og for å gi relevant informasjon om våre tjenester. For utsendelser til andre, er behandlingsgrunnlaget GDPR artikkel 6a, samtykke. Alle mottakere av utsendelser kan naturligvis enkelt melde seg av ved utsendelser ved å benytte lenken nederst i hver epost.

 

    3. Om deling av personopplysninger

Advokater har en lovpålagt, straffesanksjonert taushetsplikt. Alle opplysninger som blir betrodd oss eller som vi for øvrig blir kjent med i forbindelse med et oppdrag, blir håndtert konfidensielt.

Vi deler personopplysninger med rettsinstanser, motparter og andre (rådgivere, sakkyndige, forsikringsselskaper m.fl.) der dette er nødvendig for å utføre oppdraget.

Våre leverandører av IT-tjenester og deres underleverandører har bare tilgang til personopplysninger når det er nødvendig for at de skal kunne levere sin tjeneste til oss. Vi har databehandleravtaler med IT-tjenester og underleverandører, som sikrer at de, i tråd med GDPR art. 28, ikke bruker opplysninger for egne formål.

Vi utleverer ellers ikke personopplysninger, med mindre klienten ber om det eller det er påkrevd for å oppfylle lovpålagte krav. 

 

 

   4. Oppbevarings-/ lagringstid for opplysningene

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet her i personvernerklæringen. Det gjelder i hovedsak:

  • Vi lagrer saksopplysninger i 10 år. 

  • Vi lagrer fakturaopplysninger i 5 år.

  • Vi lagrer opplysninger om klienters kontaktpersoner i 5 år etter at klientforholdet er opphørt.

  • Vi lagrer navn og epostadresse for de som har samtykket til å motta nyhetsbrev, til samtykket eventuelt trekkes tilbake.

 

   5. Dine rettigheter

Alle personer har rett til informasjon om vår behandling av sine personopplysninger. Dette fremgår av personopplysningsloven med videre henvisning til GDPR. Rettighetene følger nedenfor. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og senest innen 30 dager.

Som klient har du rett til innsyn i personopplysningene om deg, og om hvorfor og hvordan de behandles. Andre personer kan vi ikke gi innsyn, pga. lovbestemt taushetsplikt. Du har videre rett til å kreve at vi retter feilaktige opplysninger, og til å be oss slette personopplysninger om deg. Vi vil imidlertid ikke rette opplysninger som vi mener er riktige. Vi vil heller ikke slette opplysninger, dersom vi har rett til fortsatt behandling, se ovenfor. Du har rett til å be oss begrense behandlingen av personopplysningene dine, selv om du ikke ønsker at vi sletter dem. Du har også rett til å få overført personopplysninger (dataportabilitet) om deg i et alminnelig, maskinlesbart format. Dette gjelder bare personopplysninger du har gitt oss, og der vi behandler dem med grunnlag i ditt samtykke eller avtale vi har med deg. Dette er derfor sjelden aktuelt. Du har også rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg, hvis din særlige situasjon tilsier det. Du kan også motsette deg at vi bruker opplysninger om deg til markedsføring, som du blant annet kan gjøre ved å klikke avmelding på lenken som er nederst i hver epost eller ved å gi oss beskjed på annen måte.

Klagerett

Hvis du er uenig i at vi behandler personopplysninger om deg eller måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi ber deg i slike tilfeller om å ta kontakt med oss først, slik at vi kan vurdere det du er misfornøyd med, og rette opp eventuelle feil. 

 

   6. Sikkerhet

Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å håndtere personopplysninger på en tilstrekkelig sikker måte. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

 

 

   7. Overføring av personopplysninger til utlandet

Der hvor utlevering, som beskrevet punkt 3, innebærer overføring ut av EØS, sørger vi for tiltak for å beskytte personopplysningene. Dette innebærer å å inngå avtale basert på EUs standardklausuler med mottakeren eller gjennom andre, lovfastsatte tiltak. 

 

   8. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil oppdatere personvernerklæringen ved behov. Du vil få melding dersom vi gjør vesentlige endringer. Siste og gjeldende versjon av personvernerklæringer vil alltid ligge på din side i Advisor247.

 

   9. Cookies

Når du besøker vår hjemmeside, bruker vi cookies (informasjonskapsler). Du finner mer informasjon om dette i vår informasjon om bruk av informasjonskapsler.

 

   10. Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. 

bottom of page