top of page

Døve utlendingers behov for tegnspråk tolk i fengsel

Oppdatert: 16. mar.

Folketrygdlovens regler om rett til tegnspråktolk gjelder ikke for utlendinger ved fengselsopphold, varetekt eller tvungen omsorg, jf. ftrl. § 2-17, første ledd. Utlendinger bare krav på dagliglivstolking hvis de har vært medlem av folketrygden de siste tre årene. Flyktninger med lovlig opphold har likevel krav på tolk etter folketrygdloven selv om de ikke har vært medlem av folketrygden de siste tre årene.


Kriminalomsorgen har opplyst for Stub-Christiansen advokatfirma at de likevel «sørger for tolk i saker hvor dette er nødvendig for at saken skal bli tilstrekkelig opplyst eller for at sakens parter skal kunne gjøre seg kjent med og forstå et vedtak. Dette gjøres i lys av forvaltningslovens veiledningsplikt, jf. forvaltningsloven § 11 og utrednings- og informasjonsplikt jf. forvaltningsloven § 17».


Videre sier kriminalomsorgen at «Bruken av tolk anses som særlig viktig i saker som gjelder inngripende vedtak, men benyttes til en viss grad også i andre sammenhenger, for eksempel under besøk eller ved enkelte fellesaktiviteter i fengsel.


I tilfeller hvor innsatte har en funksjonshemming bestreber kriminalomsorgen seg for øvrig på å tilrettelegge straffegjennomføringen i samsvar med den enkelte innsattes forutsetninger, i den grad det er mulig.»Relaterte innlegg

Se alle

Forvaltningsloven § 11a sier at et saksbehandlingen ikke skal ta uforholdsmessig lang tid. Hvis det vil ta lang tid så skal forvaltningen gi et foreløpig svar. Hva som menes med «uforholdsmessig lang

Dette spørsmålet reguleres ikke bare av de norske rettsreglene, men også EØS-regler som Norge er forpliktet til å følge. En av disse EØS-reglene er forordning (EU) 1107/2006 om funksjonshemmedes og be

Har du et spørsmål?

Bli kvitt bekymringene dine nå! Bestill en uforpliktene samtale for kun 199kr.

Vi kan i løpet av denne samtalen finne ut om advokatkostnadene i din sak er dekket av det offentlige eller private forsikringer.

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page